Általános üzleti feltételek

 

Aktualizálva:

 

2014. január. 01.

Konkoord Irodatechnika Kft. Általános Üzleti Feltételei

 

Érvényességi kör:

Jelen Általános Üzleti Feltételek a Konkoord Irodatechnika Kft.-vel kapcsolatban álló Ügyfelekre vonatkozik, kivéve, ha attól írásbeli megállapodásban, vagy szerződésben eltérünk. Az Ügyfelek üzleti feltételei a Konkoord Irodatechnika Kft.-vel kötött szerződésekre és megállapodásokra vonatkozóan abban az esetben érvényesek, ha sem a szerződéssel, sem a Konkoord Irodatechnika Kft. Általános Üzleti Feltételeivel nincsen ellentétben és a szerződés külön kitér az Ügyfél üzleti feltételeinek érvényességére.

Szállítási feltételek:

A Konkoord Kft csak olyan ügyfeleket szolgál ki, akik ügyfélkártyával rendelkeznek, és/vagy a partner adatbázisban szerepelnek nevük és címük megadásával. A Konkoord Kft minden üzleti ügyletről számlát állít ki ügyfeleinek a garanciális visszakereshetőség biztosítására.

A szerződés a Konkoord Irodatechnika Kft. írásos megrendelés visszaigazolásával, illetve legkésőbb a szállítmány Ügyfél által történő átvételével jön létre. A Konkoord Irodatechnika Kft. jogosult a szerződéstől való visszalépésre, amennyiben az Ügyfél fizetőképességét, illetve hajlandóságát cáfoló tények kerülnek bizonyításra. A Konkoord Irodatechnika Kft.-nek jogában áll a részleges szállítás és annak számlázása. A közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek függvényei beszállítók és alvállalkozók teljesítésének, valamint egyéb, előre nem látható körülmények felmerülésének. Ezek alapján a Konkoord Irodatechnika Kft. szállítási időpont késedelméből származó kártérítési felelősséget nem vállal, amennyiben írásos szerződés (pl. rendelés és rendelés-visszaigazolás) nem kerül került megkötésre. Amennyiben a Konkoord Irodatechnika Kft. a szállítással az előre jelzett időponthoz képest késik, az Ügyfél további követelések kizárásával visszaléphet a szerződéstől.

Ellenőrzés és a kárveszély átszállása:

Az Ügyfeleket kérjük arra, hogy átvételkor a számla, illetve szállítólevél alapján ellenőrizzék az átvett áru hiánytalanságát és a számlán és/vagy szállítólevélen szereplő tételekkel való egyezőségét. Ebben a vonatkozásban a Konkoord Irodatechnika Kft. reklamációt nem fogad el, ha azt az átvételkor írásban nem terjesztették elő. A szállított áru működését nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén az átvétel megtagadását a Konkoord Irodatechnika Kft. nem fogadja el. A szerződésben szereplő termék átvételével a kárveszély a szállítóról, annak megbízottjáról, vagy más, a Konkoord Irodatechnika Kft. által megnevezett személyekről átszáll az Ügyfélre.

 

 

 

Árak és fizetési feltételek:

Árlistákban, egyéb kiadványokban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. A szerződéses ár a szerződésben, megrendelésben, rendelés-visszaigazolásban szereplő érték. A számla kiállítása szállításkor történik. A karbantartási és szervizdíjak számlázása a szerződésben meghatározott időponttól havonta utólag történik a számlázási rendnek megfelelően.

A fizetési határidő lejártával a Konkoord Irodatechnika Kft. jogosult fizetési felszólítást küldeni és a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.

A Konkoord Irodatechnika Kft. által el nem ismert, vagy jogilag nem megállapított ellenigényből fakadó visszatartási jog érvényesítése nem lehetséges. Az átutalásos fizetési feltételek megszegése esetén a Konkoord Irodatechnika Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való visszalépésre.

Tulajdonjog fenntartása:

A szerződésben szereplő termék a Konkoord Irodatechnika Kft. tulajdonát képezi a szerződésben foglalt, az Ügyféllel szembeni követelések teljesítéséig. Amennyiben a fenntartott árut nem a Konkoord Irodatechnika Kft. tulajdonát képező árukkal összekapcsolják, feldolgozzák, vagy összekeverik, akkor a Konkoord Irodatechnika Kft. ezekre az árukra fenntartott áru számlaértékének viszonylatában résztulajdonossá válik. Az Ügyfélnek tájékoztatnia kell a harmadik személyt a Konkoord Irodatechnika Kft. tulajdonjogának fenntartásáról. A Konkoord Irodatechnika Kft. az Ügyfél részére történő más, jövőbeli szállításainak és teljesítéseinek késedelmes fizetése esetén, valamint az Ügyfél fizetőképességének megromlása, csődje, felszámolása esetén az áru a fenntartott tulajdonjogának érvényesítéseként az árut magához veheti az Ügyfél telephelyén. Az Ügyfél a nála lévő, de még nem kifizetett termékre vonatkozóan teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A Konkoord Irodatechnika Kft. tulajdonjog-fenntartásának érvényesítése, illetve a szállított áruk lefoglalása nem számít a szerződéstől való visszalépésnek.

Tesztelés, bemutató és bérlet céljából szállított eszközök a Konkoord Irodatechnika Kft. tulajdonában maradnak. Az Ügyfél csak a Konkoord Irodatechnika Kft.-vel kötött külön megegyezés alapján használhatja ezeket.

Az Ügyfél köteles arra, hogy a termékre vonatkozó lefoglalásról, vagy más olyan követeléséről, amit harmadik személy a termékre vonatkozóan támaszthat, haladéktalanul írásban értesítse a Konkoord Irodatechnika Kft.-t. Lefoglalás esetén az Ügyfél köteles megküldeni a lefoglalási jegyzőkönyv másolatát. Az Ügyfelet terheli a tulajdonjogot fenntartó a Konkoord Irodatechnika Kft.-t illető jogok érvényesítéséből származó költségek.

 

Felelősség:

A Konkoord Irodatechnika Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a szállításból adódnak. A Konkoord Irodatechnika Kft.- nem vállal felelősséget prospektusokba, katalógusokban és egyéb írásos anyagokban szereplő esetleges téves adatokért.

Nem érvényes a felelősség alól való felmentés, ha a kárt tudatosan okozták.

Amennyiben gondatlanságból a Konkoord Irodatechnika Kft. megsértette egy, a szerződésben szereplő alapvető kötelezettséget, a termék felelősségbiztosítás mértékéig korlátozott a felelőssége a Konkoord Irodatechnika Kft.-nek az anyagi és személyi károkért. A kártérítési kötelezettség minden esetben a szerződéskötés idején előre várható károk mértékéig korlátozott. A Konkoord Irodatechnika Kft. felelőssége nem kizárható, illetve korlátozható olyan követelések esetén, amelyek a termékfelelősségről szóló törvényben szerepelnek, illetve a Konkoord Irodatechnika Kft. hibájából adódnak.

Általános meghatározások:

A Konkoord Irodatechnika Kft. köteles az Általános Üzleti Feltételeket az ügyfelek számára elérhetővé tenni. A Konkoord Irodatechnika Kft. ügyfele bármely termék megrendelésével elismeri, hogy a Konkoord Irodatechnika Kft. Általános Üzleti Feltételeit tudomásul veszi.

Peres ügyek, jogviták esetén a Konkoord Irodatechnika Kft. a Győri Városi Bíróság, illetve Győr – Moson – Sopron Megyei Bíróság illetékességét köti ki.

 

Jóváhagyta:

 

Győr, 2014. január 01.

…………………………          …………………………

 

Müller Sándor                        Vámosi Elek Balázs

 

ügyvezető igazgató